OGARNIEMY ZA CIEBIE PROGRAM

Program Czyste Powietrze 2.0

Duża część budynków w Polsce zmaga się z tzw. ubóstwem energetycznym, czyli znaczącą energochłonnością budynków, w których właściciele nie są w stanie pokryć tego zapotrzebowania finansowo. Rozwiązaniem tego problemu ma być nowa wersja rządowego programu Czyste Powietrze, czyli Czyste Powietrze 2.0. Jest to program skierowany do właścicieli budynków, które to potrzebują termomodernizacji i wymiany źródła ciepła.

Firma EIDOS niezależni doradcy energetyczni oferuje wykonanie audytu energetycznego budynku z którego będzie wynikał rzeczowy zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jeżeli tylko uważasz, że Twój dom wymaga termomodernizacji, my wskażemy Ci największe starty energii w Twoim budynku oraz rozwiązania tego problemu.

Cel programu

Celem programu jest poprawa jakości powietrza w Polsce oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększanie efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych oraz wymianę źródeł ciepła.

Kto może z niego skorzystać?

Podstawową różnicą drugiej wersji programu jest podział beneficjentów na dwie grupy. Beneficjanci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania oraz podwyższonego poziomu dofinansowania. Z programu może skorzystać osoba fizyczna będąca właścicielem domku jednorodzinnego, na różnych zasadach finansowania w zależności do której z powyższych grup należy.

Podstawowy poziom dofinansowania

Beneficjent

Jego roczne dochody nie mogą przekroczyć 100 000 zł, jest to dochód tylko beneficjenta, nie ma przeliczenia na członków gospodarstwa domowego.

Ile można zyskać?

W przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła do 25 000 zł, natomiast wymieniając istniejące źródło ciepła na inne do 20 000 zł.

Możliwość połączenia dotacji z programem Mój Prąd, czyli uzyskania dofinansowania również na instalację fotowoltaiczną. W takim przypadku wysokość dotacji wyniesie 30 000 zł.

Jeżeli nie zdecydujemy się na wymianę źródła ciepła maksymalna kwota dotacji wyniesie 10 000 zł.

Wszystkie koszty kwalifikowane oraz maksymalne poziomy dofinansowania zostały zestawione w załączniku nr 2 do regulaminu programu.

Załącznik nr 2

Podwyższony poziom dofinansowania

Beneficjent

W tym przypadku rozróżniamy domy jednorodzinne w których mieszka jedna osoba i więcej. I tak w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego miesięczny dochód nie może przekroczyć 1 960 zł, natomiast w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód ten nie może być większy niż 1 400 zł. (Zaświadczenia o dochodach w tym przypadku będą wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

Ile można zyskać?

W przypadku wymiany źródła ciepła na jakiekolwiek inne źródło ciepła (spełniające wymagania techniczne programu) do 32 000 zł.

Możliwość połączenia dotacji z programem Mój Prąd, czyli uzyskania dofinansowania również na instalację fotowoltaiczną. W takim przypadku wysokość dotacji wyniesie w sumie 37 000 zł.

Jeżeli nie zdecydujemy się na wymianę źródła ciepła maksymalna kwota dotacji wyniesie 15 000 zł.

Wszystkie koszty kwalifikowane oraz maksymalne poziomy dofinansowania zostały zestawione w załączniku nr 2a do regulaminu programu.

Załącznik nr 2a

Cechy wspólne

Okres kwalifikowalności kosztów

Rozpoczęcie = poniesienie pierwszego kosztu (NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku)
Zakończenie = ukończenie wszystkich prac objętych dofinansowaniem

Zakończenie – Rozpoczęcie = Max. 30 miesięcy od złożenia wniosku

Formy finansowania

  • Dotacja
  • Dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
  • Pożyczka dla gmin (forma dodatkowego dofinansowania dla beneficjentów o podwyższonym poziomie dofinansowania)

Jak składać wniosek?

Online
Wysłać pocztą
W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W banku wraz z wnioskiem kredytowym

Ważne !!!

  1. Nie udziela się dofinansowania na budynki sezonowe lub gospodarcze.
  2. Gdy w domku jednorodzinnym wykonywana jest działalność, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez daną działalność.
  3. Dofinansowaniem objęte jest tylko jedno źródło ciepła do budynku.
  4. W przypadku gdy budynek podłączony jest do sieci gazowej, nie ma możliwości dofinansowania źródła ciepła na paliwo stałe.
  5. WFOŚiGW ma tylko 30 dni na rozpatrzenie wniosku!
  6. Dotacje z programu Czyste Powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

 

KONTAKT DO EIDOS

adres:
ul. Nowohucka 92A,
30-728 Kraków

telefon:
+48123070456

email:
biuro@eidos.krakow.pl

nr konta w ALIOR banku:
53 2490 0005 0000 4500 3603 2208

dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy

KRS: 0000518941

kapitał zakładowy: 20000,00 zł

NIP: 675-14-79-727

REGON: 122652716

adres:
ul. Nowohucka 92A,
30-728 Kraków

telefon:
+48881500901
+48124431850

email:
biuro@eidos.krakow.pl

nr konta w ALIOR banku:
53 2490 0005 0000 4500 3603 2208

dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy

KRS: 0000518941

kapitał zakładowy: 20000,00 zł

NIP: 675-14-79-727

REGON: 122652716

formularz kontaktowy

Zgoda (konieczna dla skorzystania z formularza kontaktowego):

11 + 5 =