Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już drugi raz próbuje „oczyszczać” zanieczyszczone powietrze Polski, tym razem programem Czyste Powietrze 2.0. Czym różni się ta ulepszona wersja od oryginału? Dziesięcioma podstawowymi założeniami, które mają znacząco uprościć zasady programu, czyniąc go tym, który będzie walczył ze smogiem i niską jakością powietrza w Polsce.

1. Uproszczenie zasad programu

Najważniejszym uproszczeniem procedur ma być podział beneficjentów na dwie podstawowe grupy. Pierwsza z nich o podstawowym poziomie dofinansowania dotyczy beneficjentów, których roczne dochody nie mogą przekraczać 100 000 zł. Natomiast do drugiej grupy zaliczają się beneficjenci, których miesięczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 400 zł, natomiast w jednoosobowym 1 960 zł.

2. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków

Jednym z częściej powtarzających się zarzutów dotyczących programu Czyste Powietrze, była długość oczekiwania na rozpatrzenie wniosku, która w poprzedniej wersji programu wynosiła 90 dni. W wersji 2.0 czas ten ma zostać skrócony do 30 dni w przypadku wniosku o dotację oraz do 14 dni dla wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego.

3. Uproszczenie samego wzoru wniosku

Uproszczeniu uległ również sam wniosek o dofinansowanie, który niegdyś wymagał uzupełnienia wielu skomplikowanych danych wraz z zestawem załączników. Obecnie jest on czytelniejszy oraz wymaga zebranie mniejszej ilości informacji.

4. Wprowadzenie możliwości składania wniosku on-line

W przypadku Czystego Powietrza 2.0 beneficjent ma możliwość złożenia wniosku nie tylko wysyłając go pocztą, w siedzibie WFOŚIGW, ale również on-line lub w siedzibie banku wraz z wnioskiem kredytowym.

5. Wprowadzenie możliwości finansowania kredytowego

Włączono do tej wersji programu również sektor bankowy, który ma być źródłem finansowym i pomostowym. Beneficjent składa wniosek o dofinansowanie w banku równocześnie z wnioskiem o kredyt. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu, która wykorzystywana jest na potrzeby kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

6. Włączenie do programu jednostek samorządu terytorialnego

W przypadku beneficjentów o podwyższonym poziomie dofinansowania, istnieje również możliwość skorzystania z dofinansowania w formie pożyczki dla gmin. Pożyczki te udzielane są dla gmin przez WFOŚiGW na warunkach nie mniej korzystnych niż gmina uzyskała je od wojewódzkiego funduszu.

7. Połączenie z programem Mój Prąd

Czyste Powietrze i Mój Prąd łączą siły. Wnioskując o wymianę źródła ciepła w budynku według programu Czyste Powietrze 2.0 można również za pomocą jednego wniosku, składać o dofinansowanie na rzecz instalacji fotowoltaicznych według programu Mój Prąd.

8. Uzależnienie wysokości dotacji od efektu ekologicznego przedsięwzięcia

Preferowane będą również rozwiązania wysoce energooszczędne, mające wpływ na efekt ekologiczny przedsięwzięcia. Zaproponowano również bonusy za niskoemisyjność i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

9. Dodatkowe dotacje dla beneficjentów, którzy wymienili już źródło ciepła

Jeżeli w budynku zostało już wymienione źródło ciepła, beneficjent ma możliwość wnioskowania o dofinansowanie na inne przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną budynku. Należą do nich między innymi montaż instalacji wentylacji mechanicznej, ocieplenie przegród zewnętrznych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie różnego rodzaju dokumentacji, takiej jak audyt energetyczny budynku czy dokumentacji projektowej.

10. Możliwość finansowania już rozpoczętych przedsięwzięć

W tej wersji programu za rozpoczęcie przedsięwzięcia uznawane jest poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego, który nie może wystąpić wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Jeżeli wszystkie powyższe zasady dekalogu nowej, lepszej wersji Czystego Powietrza zostaną w odpowiedni sposób wprowadzone, mogą realnie wpłynąć na spełnienie celu programu, czyli doprowadzenie do poprawy jakości powietrza.

mgr inż. Agata Szymczyk
Audytor energetyczny